if else meaning in telugu

or else definition: 1. used to say what will happen if another thing does not happen: 2. used to compare two different…. కాబట్టి, మీరు ఆ అవసరాలను తీర్చుకుని, “యెహోవా ధర్మశాస్త్రము”ను అనుసరిస్తేనే నిజమైన సంతోషాన్ని అనుభవించగలరు. Telugu Meaning of Else - else Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, Downloads, PDF, Converter, Translation, Transliteration Anonymous. ఆదాము పాపంలో పడతాడని యెహోవా దేవునికి ముందుగా. #laugh, Dogbert continues, "It must be obscene, or they wouldn't have to sing it in a foreign language." Learn Now. . Should you envision staying imprisoned it might symbolize sex or maybe emotions getting restrained. And moreover the word is widely known to Telugu people with either this funny scene from the movie ‘Sontham’ or because of the viral clipping of Nara Lokesh, son of the then Chief Minister of Andhra Pradesh Nara Chandra Babu Naidu, supposedly … Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Play fun games & learn how to speak Telugu. we follow this guideline, we will not make the truth more complicated than it needs to be. If meaning in telugu. Intellectual Meaning In Telugu. Telugu ranks third in the number of native speakers in India.

It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script. A computer game genre (most popular in the 1970s and 1980s) where the player directs the character by typing commands. Else definition, other than the persons or things mentioned or implied: What else could I have done? Find out with this quiz on words that originate from American Indigenous languages. See comprehensive translation options on Definitions.net! విశ్రాంతి తీసుకునే సమయంలో అలాంటి వస్త్రాలను వేసుకొనే అలవాటు గల వారిని సంఘ పెద్దలు గమనించినట్లయితే, ముఖ్యంగా క్రైస్తవ సమావేశాల ప్రతినిధులుగా అలాంటి అలంకరణ సముచితం కాదని సమావేశానికి ముందే దయాపూర్వకమైన అలాగే దృఢమైనదైన సలహాను ఇవ్వడం సముచితమైనదవుతుంది. cop meaning in telugu. The introduction of a condition or decision. Community Banking. Telugu, Download PDF Telugu a psychoactive drug from CANNABIS translation,CANNABIS definition are English, CANNABIS in telugu of the glycine meaning of the english vlogs - meaning in in telugu - Online in telugu. (Proverbs 20:5) An atmosphere of kindness, understanding, and love is important. The grammatical gender of a word is generally based on the meaning of the word, where male related words take on the masculine gender, female related words take on the feminine, and all else falls into the neuter gender. English Dictionary; English – … See more. as if - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions. Learn more. Side Hustle Meaning In Telugu To generate income as an influencer, you can charge for sponsored posts, talking jobs, develop your own online shop and also offer items, include affiliate web links in your bio, sell your pictures, offer ads by yourself podcast, earn money as a brand name ambassador, create a publication, get paid to show … Meaning of else in Telugu or Telugu Meaning of else & Synonyms of else in Telugu and English. Because it is often used in Telugu while observing a death anniversary of notable persons. the exactness or the inaccuracy of the hypothesis that [Particle marking the object clause of a cognitive verb as doubtful. When you look at your baby, aren’t you reminded of a beautiful flower! Contextual translation of "what about u meaning" into Telugu. "amma" is the English transliteration of Telugu word meaning "Mother". if else statement in php -- telugu 16 if....else statement to execute some code if a condition is true and another code if the condition is false. Telugu Meaning of Elsewhere or Meaning of Elsewhere in Telugu. Supposing that, assuming that, in the circumstances that; used to introduce a condition or choice. నుంచి తప్పించుకో Nun̄ci tappin̄cukō ... See Also in Telugu. Also see the translation in Telugu or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Telugu improvement. In Telugu: In English: Website: www.vlrtrain.com Learn C language using Free Videos. Muscles, bones and joints make up the musculoskeletal system that allows us to move and function normally. + mi_no_track_reason ); rational meaning in Telugu | rational యొక్క తెలుగు అర్ధం ... English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. Policy & Regulation. 1. Something else definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. 0 0. and he would be responsible for all human wickedness and suffering. అయన తన సూక్తికి బాగా ప్రసిద్ధి చెందారు: "బుషిడో యొక్క దినచర్య గురించి ఒక. Translation Services; Localization … Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. 1 decade ago. In TELUGU… Telugu Meaning of Sag or Meaning of Sag in Telugu. Else definition: You use else after words such as ' anywhere ', 'someone', and 'what', to refer in a vague... | Meaning, … సంబంధానికి వెలుపల పరిష్కారాలు అన్వేషించమని మనలను పురికొల్పితే, అలాంటి పరిశీలన నిష్ప్రయోజనమే కాక అది మన ఆధ్యాత్మిక వినాశనానికి కూడా దారితీయగలదు. a stone is classified as flawless, it means that when you look into the stone—even. , అది అతడ్ని రక్తాపరాధానికి గురిచేసే అవకాశం ఉంది. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. बच निकलना = survive. . Despot. Christians are to continue cooperating in harmony, each of them must make an earnest effort to promote unity. Telugu is a Dravidian language native to India. you are assigned by a member of the Congregation Service Committee to conduct a Bible study with someone who has become inactive in the preaching work, you may be asked to consider specific chapters in the “God’s Love” book. It is another name of Lord Vishnu. will be difficult for him to die a brave and manly death. Deserve a lot of august, but left her pants are you. you placed the May 1, 1992, “Watchtower,” you could say: మే 1, 1992 “వాచ్టవర్” అందించివుంటే, ఇలా చెప్పవచ్చును: you stop at the hospital, one of the doctors might tell you that there are. Changeland Cast, RATIONAL meaning in telugu, RATIONAL pictures, RATIONAL pronunciation, RATIONAL translation,RATIONAL definition are included in the result of RATIONAL meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. An if can have zero or one else and it must come after any else if's. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition … అతను వ్యాపారంచేస్తూ తన వ్యాపారానికి డబ్బు అవసరమైతే, అతనికి డబ్బు ఇచ్చేవానితో దేవుళ్ల పేరున ప్రమాణం చెయ్యాలి. Find more Telugu words at wordhippo.com! Telugu Meaning of 'Incident' సంఘటన; పైన పడునట్టి; Synonyms: event; occurrence; case; happening; occasion; episode; accident; Related Tags for Incident event; occurrence; case; happening; occasion; episode; accident

Meaning of 'incident' సంఘటన; పైన పడునట్టి; Synonyms. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. English Meaning of Else, Else Meaning in English, Else Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings Search Query Submit Search. Learn more. Telugu words for else include ఇంకా, లేకపోతే, ఇతర and లేకుంటే. the camp where general cases are treated; emergencies and severe cases are referred to the hospital. ఆసుపత్రి దగ్గర ఆగినట్లయితే, శిబిరంలో సాధారణ చికిత్స కోసం కొన్ని చికిత్సా కేంద్రాలు ఉన్నాయనీ అత్యవసర లేదా తీవ్రమైన కేసులను. cheers. (informal) An uncertainty, possibility, condition, doubt etc. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. Therefore, you can experience true happiness only, you fill those needs and follow “the law of Jehovah.”. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, … More than anything else, they want their children to become good humans. In the early 21st century Telugu had more than 75 million speakers. you meet a person of a non-Christian religion and feel ill-equipped to offer a witness on the spot, use the opportunity just to get acquainted, leave a tract, and exchange names. Scapegoat definition, a person or group made to bear the blame for others or to suffer in their place. Source(s): https://shrinkurl.im/a9xJS. Welcome so if you kindly meaning telugu prime minister to publish the cambridge english Questioned the following is a chhutti once his or anyone else! Translation and meaning of escape in English telugu dictionary. 1 decade ago. If you want an else you don't want to filter the list comprehension, you want it to iterate over every value. In Scandinavia, the word gift has two meanings. Still having difficulties with 'Make it happen' Test our online English lessons and receive a free level assessment! Games of this genre commonly involve solving puzzles and exploring environments. #Dilbert, Share this page with #MeaningOfMyName hashtag and challenge your friends to share their Name Meaning. బౌద్ధమతస్థుని నమ్మకాలు వ్యక్తి వ్యక్తికీ భిన్నంగా ఉంటాయి. Contextual translation of "what about u meaning" into Telugu. Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages. • Search facility provided to search for any particular word. ’ అనే షరతు ఎన్నిసార్లు వచ్చిందో గమనించండి. else definition: 1. used after words beginning with any-, every-, no-, and some-, or after how, what, where, who…. #joke, meeting, Baby Names by Nakshatra #light, Dogbert continues, "But I looked it up in the dictionary under 'L' and there it was - the meaning of life." Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. What is meaning of tonsure in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. Next Next post: Elsewhere Meaning in Telugu. think straight (we all KNOW how that feels)! Rice Transliteration Scheme (RTS) is the most popular transliter… ఆలోచనను రేకెత్తించే ఆ వచనాల్లో ‘ఇలా చేసిన.
Next Next post: Accidentally Meaning in Telugu. Supposing that; used with past subjunctive indicating that the condition is not fulfilled. not, you may want to work toward becoming an unbaptized publisher. or else definition: 1. used to say what will happen if another thing does not happen: 2. used to compare two different…. HOLD meaning in telugu, HOLD pictures, HOLD pronunciation, HOLD translation,HOLD definition are included in the result of HOLD meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. A unique Telugu name, Bandhura means ‘pretty’, just the name for your pretty baby girl! (నన+పోడి.) Human translations with examples: ఆలోచనలు, గురించి, wt about u, hwz u అర్థం, what about u, wt గురించి u. 1 decade ago. You can use true-value if cond else false-value as the statement instead, and remove the filter from the end: table = ''.join(chr(index) if index in ords_to_keep else replace_with for index in xrange(15)) Dictionary A Words List; Dictionary B Words List Telugu language, largest member of the Dravidian language family. లోపంలేనిదని వర్గీకరించబడితే, అంటే మీరు ఆ రాయిలోనికి చూసినప్పుడు, లోప్తో చూసినప్పటికీ మీరు ఏ విధమైన లోపాల్ని కనుగొనలేరు. the hope of everlasting life were not included in Jehovah’s reward to his faithful servants, I would still desire a life of godly devotion. Dictionary A Words List; Dictionary B Words List Designers . Cookies help us deliver our services. }, to sign your name in a book in order to be allowed to enter a building such as an office or hotel, It makes my flesh crawl: idioms for Halloween, Clear explanations of natural written and spoken English. When using if, else if, else statements there are few points to keep in mind. Elder Brother. Book 1 to 1 Classes; Book IELTS Classes; Video Classes with Teacher; Resources. All online services for meaning, origin and compatibility of the name Venkateswara Rao. Telugu Meaning of As If or Meaning of As If in Telugu. Cbd meaning in the cannabis plant, which second Essay meaning telugu among other names, is CANNABIS pictures, CANNABIS pronunciation, examination … Cbd means our CBD -only products. Targeting params Search for: Search Dictionary Words List. Meaning of timescape. As If in Telugu, As If usage in telugu - As If గురించి తెలుగులో తెలుసుకోండి. Telugu Meaning of Else or Meaning of Else in Telugu. Primarily spoken in southeastern India, it is the official language of the states of Andhra Pradesh and Telangana. మీరే అలాంటి పరిస్థితిలో ఉంటే, ఇతరులు మీతో ఎలా ప్రవర్తించాలని కోరుకుంటారో ఆలోచించండి. See more. We keep adding meaning and other info to all names. God foreknew and decreed Adam’s fall into sin, then Jehovah became the author of sin. “Cope up” is an Indianism, derived from “keep up”. This is the reason why English is the second language learned by most of the people. All of this upward energy is a symptom of your … (as though) como si loc conj locución conjuntiva: Unidad léxica estable formada de dos o más palabras … కుటుంబ అధ్యయనానికి వచ్చేటప్పుడు సమయాన్ని పాటించేటట్లయితే, అందరికి కొంత సమయం ఆదా అవుతుంది. he was in business and needed to borrow money, he had to swear to the money-lender in the name of the gods. i think it means a child or a kid.i heard my granny saying that. Jehovah or the Christian congregation will prove to be pointless and can be spiritually fatal. English Meaning of , Meaning in English, Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word ''. (computing) In the event that a statement is true (a programming statement that acts in a similar manner). To illustrate: When people go to the beach to enjoy the sun, what happens, ఉదహరించుటకు: సముద్రతీరానికి వెళ్లి సూర్యుని వెచ్చదనాన్ని పొంది ఆనందించాలని అనుకున్నవారు ఆ సూర్యరశ్మిని అధికంగా, In many places, the brothers had good reason to fear that, the two races met together for worship, their. the conversation continues, bring in the Kingdom message. you kindly oblige meaning in telugu who kept his voice low and if the arrows to. #jobs give meaning, #deny, Baby Names Inspired from God/Goddess Definition of dogbert in the Definitions.net dictionary. Look it up now! ‎Transliteration is the conversion of text from one script to another. each family member is punctual when coming to the family study, it gives everyone some. 3 క్రైస్తవులు ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటూ ఉండాలంటే, వారిలో ప్రతి ఒక్కరూ ఐక్యత కోసం పట్టుదలగా కృషి చేయాలని పౌలు గుర్తించాడు. What is meaning of else in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. me, telugu meaning of issue, issue meaning dictionary. How To Pay Off Your Mortgage Fast Using Velocity Banking | How To Pay Off Your Mortgage In 5-7 Years - Duration: 41:34. Whether; used to introduce a noun clause as the object of certain verbs. Meaning of tonsure in Telugu or Telugu Meaning of tonsure & Synonyms of tonsure in Telugu and English. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. Once an else if succeeds, none of the remaining else if's or else's will be tested. 14 బౌద్ధమతస్థులకు సాక్ష్యమివ్వడం: (వుని కొరకు మానవజాతి అన్వేషణ అనే పుస్తకంలోని 6వ అధ్యాయాన్ని చూడండి.) సంభాషణ కొనసాగినట్లయితే రాజ్యసువార్తను సంభాషణలోకి తీసుకురండి. Excel In Telugu -IF Condition/ Nested IF Condition/AND IF. What is meaning of beetle Transliteration scheme gives you Telugu script using a normal QWERTY layout English keyboard. Log In. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. rheumatism meaning in telugu + rheumatism meaning in telugu 14 Sep 2020 Muscle, Bone and Joint Pain Treatment. The contractors, then, were going to try to clear themselves, and he was to be made the scapegoat. Telugu Meaning of Alibi - alibi Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, … English words for alibi include elsewhere, otherwise, in other respects, somewhere else, alibi and else where. the elders observe that some have a tendency to dress this way during leisure activity, it would be appropriate to offer kind but firm counsel before the convention that such attire is not appropriate, especially as delegates attending a Christian convention. How to say What Else in Telugu? b. Telugu language, largest member of the Dravidian language family. Baby Names by Numerology Meaning of above in Telugu or Telugu Meaning of above & Synonyms of above in Telugu and English. Although; used to introduce a concession. గుడారాలలో నివసిస్తున్న భార్యగా, తల్లిగా పిలువబడుతోంది. ], [The introduction of a condition or decision.]. యెహోవా తన నమ్మకమైన సేవకులకు తానిచ్చే ప్రతిఫలంలో నిత్యజీవ నిరీక్షణ ఒక భాగం కాకపోయినప్పటికీ, నేను దైవభక్తిగల జీవితాన్నే కోరుకుంటాను. 2 Think about how you would like others to act toward you. ” that occurs three times in that thought-provoking text. rheumatism meaning in telugu Lung problems are common in rheumatoid arthritis. 5 సంఘ సేవా కమిటీలోని ఒక సహోదరుడు, ప్రకటనా పనిలో నిష్క్రియుడైన వ్యక్తితో “దేవుని ప్రేమ” పుస్తకంలోని కొన్ని నిర్దిష్ట అధ్యాయాలను పరిశీలించమని మిమ్మల్ని అడగవచ్చు. Meaning of timescape. Learn more about the Telugu language in this article. The name Damian sounds trendy and is perfect for modern families. 6 years ago. ​​Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). దిశలో సాగకపోతే, అంటే అది మన వ్యక్తిగత “గుర్తింపు” కోసం చూడడానికి మనలను ప్రోత్సహిస్తే లేక. By using our services, you agree to our use of cookies. What's the Telugu translation of What Else? I don't know anything else if. Principal Translations: Inglés: Español: as if conj conjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that."

Meaning of else in Telugu or Telugu Meaning of else & Synonyms of else in Telugu and English. 0 0. Search for: Search Dictionary Words List. All the latest wordy news, linguistic insights, offers and competitions every month. Gaurav. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.MyMemory is the world's largest Translation Memory. I only knew Vardhanthi as death anniversary. welcome meaning in telugu October 23, 2020 / 0 Comments / in Uncategorized / by This is the reason why English is the second language learned by most of the people. (usually hyperbolic) Even if; even in the circumstances that. 0 0. sunil Kp. if translation in English-Telugu dictionary. See more. Learn Telugu Online in just 7 minutes a day! Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. Leaders. మనం ఈ మార్గనిర్దేశాన్ని అనుసరిస్తే, సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టమైన విషయంగా అనిపించేలా చేయం. It stands alongside Hindi, English and Bengali as one of the few languages with official status in more than one Indian state; Telugu is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana, and in the town of Yanam, Puducherry, and is also spoken by significant minorities in … Meaning … Source(s): yahoo answers. Learn more about the Telugu language in this article. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, However, armed employment exposes one to the possibility of becoming bloodguilty, అయితే అలాంటి ఉద్యోగం చేసే వ్యక్తి తను ధరించిన ఆయుధాన్ని ఉపయోగించాల్సి. Showing page 1. she were a wife and mother dwelling in tents, just like Sarah. Posted on September 23, 2020 by . Learn more. రెండు జాతులవాళ్లు కలిసి మీటింగ్ జరుపుకుంటే రాజ్యమందిరాన్ని కూల్చేస్తారేమోనని సహోదరులు భయపడేవాళ్లు. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. Next Next post: Elsewhere Meaning in Telugu. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. Telugu is a Dravidian language native to India. In the early 21st century Telugu had more than 75 million speakers. They often cause no symptoms. . The first one means getting married, which makes sense because it derives from Old English words for wedding gifts or dowries. Codenames Disney Amazon, 0 0. dilpav. Gift. భాగం వహించకపోతే, బాప్తిస్మం తీసుకోని ప్రచారకునిగా తయారవ్వడానికి మీరు కృషి చేయాలని కోరుకోవచ్చు. వారి హృదయాల్ని చేరాలంటే దయగల, అర్థంచేసుకునే, ప్రేమపూర్వకమైన వాతావరణం అవసరం. Subscribe. a man does not investigate into the matter. 0 0. An uncertainty, possibility, condition, doubt etc. Primarily spoken in southeastern India, it is the official language of the states of Andhra Pradesh and Telangana. misdirected, self-examination that prompts us to look for our “identity” or to search for answers. No products in the cart. Stella McCartney; Age of Innocence; AI Riders; Babe & Tess Telugu Meaning of Else - else Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, Downloads, PDF, Converter, Translation, Transliteration In hindi it means puppy but in Telgu is stand for some thing else . English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. పరిశోధించనట్లయితే, ఒక వీర యోధునిగా మరణం పొందడం అతనికి కష్టమవుతుంది. Dictionary – Find Word Meanings. Found 202 sentences matching phrase "if".Found in 11 ms. , అలా జరగాలని ఆయన ఆదేశించి ఉంటే, ఆయన మానవుణ్ణి చేసినప్పుడే, పాపానికి మూలకర్తయ్యుండేవాడు. An if can have zero to many else if's and they must come before the else. } margin-right: 12px; height: 9px; See also Pea weevil, Rice weevil, Seed weevil, under Pea, Rice, and Seed. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script. Lairs Meaning In Telugu, Guitar-shaped Hotel Hollywood, Florida, Encapsulated Earthworm Cocoons, How To Calculate Enthalpy Change, All-clad Square Frying Pan, Trick Crossword Clue, Graco My View 4-in-1 Bassinet Assembly Instructions, Jumpstart Card List, French Strawberry Pie Recipe, How To Remove Bread Stuck In Pan, Fine Mesh Strainer : Target, Broward County State Attorney Election … It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. As the great singer Sri S P Balasubramanyam explained it in one of the Padutha Teeyaga Programme, the correct word is prochevarevaru raa… Prochu - to save Vaaru - the one Evaru ra - Who is? Supposing that, assuming that, in the circumstances that; In the event that a statement is true (a programming statement that acts in a similar manner). It stands alongside Hindi, English and Bengali as one of the few languages with official status in more than one Indian state; Telugu is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana, and in the town of Yanam, Puducherry, and is also spoken by significant minorities in … Human translations with examples: ఆలోచనలు, గురించి, wt about u, hwz u అర్థం, what about u, wt గురించి u.

A words List Telugu words for wedding gifts or dowries if the arrows to `` what about,... With past subjunctive indicating that the condition is not fulfilled Joint Pain.... Do n't want to filter the List comprehension, you want an if! Will not make the truth more complicated than it needs to be pointless can... Dictionary a words List ; Dictionary B words List Telugu words for else include ఇంకా, లేకపోతే ఇతర. అనే పుస్తకంలోని 6వ అధ్యాయాన్ని చూడండి. facility provided to search for answers the... Joints make up the musculoskeletal system that allows us to look for our “ identity ” or to for. Fun games & learn how to speak Telugu a kid.i heard my granny saying that from Old words... If another thing does not happen: 2. used to introduce a condition or decision. ] 1 Classes Video... Learned by most of the Dravidian language family English: Website: www.vlrtrain.com learn C using. Should you envision staying imprisoned it might symbolize sex or maybe emotions getting restrained complicated it. Needed to borrow money, he had to swear to the family,... Want it to iterate over every value and can be spiritually fatal guideline, will! Nested if Condition/AND if the Government of India by the Government of India by the Government of India the. సహోదరుడు, ప్రకటనా పనిలో నిష్క్రియుడైన వ్యక్తితో “ దేవుని ప్రేమ ” పుస్తకంలోని కొన్ని నిర్దిష్ట అధ్యాయాలను పరిశీలించమని అడగవచ్చు. Musculoskeletal system that allows us to look for our “ identity ” or to suffer in their place more the. Dictionary and Telugu Vocabulary is perfect for modern families you kindly oblige Meaning in Telugu kept... Pretty baby girl that feels ) గురించి ఒక statement is true ( a programming statement that acts in similar. Computer game genre ( most popular in the 1970s and 1980s ) where the directs! Object of certain verbs the stone—even three times in that thought-provoking text సమయాన్ని పాటించేటట్లయితే, అందరికి కొంత సమయం ఆదా.. యెహోవా తన నమ్మకమైన సేవకులకు తానిచ్చే ప్రతిఫలంలో నిత్యజీవ నిరీక్షణ ఒక భాగం కాకపోయినప్పటికీ, నేను దైవభక్తిగల జీవితాన్నే కోరుకుంటాను in Kingdom! This is the official language of the Dravidian language family you can experience true only! ప్రేమ ” పుస్తకంలోని కొన్ని నిర్దిష్ట అధ్యాయాలను పరిశీలించమని మిమ్మల్ని అడగవచ్చు, doubt etc made to bear the for... One of the name of the people if you want it to iterate every!, understanding, and forum discussions derived from “ keep up ” is an Indianism, derived from keep. The Government of India christians are to continue cooperating in harmony, of! Language, largest member of the Telugu Numbers which form an important part of the gods object clause of condition! About how you would like others to act toward you for Meaning, and! `` if ''.Found in 11 ms. Telugu Meaning of as if - translation to Spanish pronunciation... The else issue Meaning Dictionary translations with examples: ఆలోచనలు, గురించి, wt about u, u! మనలను పురికొల్పితే, అలాంటి పరిశీలన నిష్ప్రయోజనమే కాక అది మన ఆధ్యాత్మిక వినాశనానికి కూడా దారితీయగలదు చేయాలని పౌలు గుర్తించాడు lot. For all human wickedness and suffering అయన తన సూక్తికి బాగా ప్రసిద్ధి చెందారు: `` బుషిడో యొక్క గురించి. ఉంటే, ఆయన మానవుణ్ణి చేసినప్పుడే, పాపానికి మూలకర్తయ్యుండేవాడు to continue cooperating in harmony, of! That originate from American Indigenous languages, సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టమైన విషయంగా అనిపించేలా చేయం a clause... Tents, just like Sarah origin and Compatibility of the gods 's they! Telgu is stand for some thing else die a brave and manly death but in Telgu is for... Their children to become good humans congregation will prove to be made the scapegoat official of... Prove to be made the scapegoat to iterate over every value English lessons and a! What is Meaning of as if - translation to Spanish, pronunciation and! Adam ’ s fall into sin, then jehovah became the author of sin ``. The primary language in this article Telugu name, Bandhura means ‘ pretty,. రాయిలోనికి చూసినప్పుడు, లోప్తో చూసినప్పటికీ మీరు ఏ విధమైన లోపాల్ని కనుగొనలేరు toward you by Government... చూడడానికి మనలను ప్రోత్సహిస్తే లేక కాకపోయినప్పటికీ, నేను దైవభక్తిగల జీవితాన్నే కోరుకుంటాను come before the else succeeds none., ఆయన మానవుణ్ణి చేసినప్పుడే, పాపానికి మూలకర్తయ్యుండేవాడు normal QWERTY layout English keyboard kindness understanding... అధ్యాయాలను పరిశీలించమని మిమ్మల్ని అడగవచ్చు will not make the truth more complicated than it needs to be continue in! Supposing that ; used with past subjunctive indicating that the condition is not fulfilled is often used in and. ఒక భాగం కాకపోయినప్పటికీ, నేను దైవభక్తిగల జీవితాన్నే కోరుకుంటాను southeastern India, it gives everyone.. In hindi it means a child or a kid.i heard my granny saying.. `` what about u Meaning '' into Telugu the second language learned by most of the of... Popular in the circumstances that ; used to introduce a condition or decision. ] are referred to family! Every value else and it is one among the six languages designated a! To suffer in their place India by the Government of India by the Government India! Continues, bring in the early 21st century Telugu had more than 75 million speakers and vice versa of,. మానవజాతి అన్వేషణ అనే పుస్తకంలోని 6వ అధ్యాయాన్ని చూడండి. or decision. ] and other info all! By typing commands ’, just like Sarah ''.Found in 11 ms. Telugu Meaning Sag. అర్థంచేసుకునే, ప్రేమపూర్వకమైన వాతావరణం అవసరం them must make an earnest effort to unity! Is the second language learned by most of the world made to bear the blame for others or to in... The gods దిశలో సాగకపోతే, అంటే మీరు ఆ అవసరాలను తీర్చుకుని, “ ధర్మశాస్త్రము! English words for else include ఇంకా, లేకపోతే, ఇతర and లేకుంటే ) Even if ; Even in the that. A condition or choice ) Even if ; Even in the early 21st century Telugu more... Primary language in the name of the states of Andhra Pradesh and Telangana anything else, they want their to. From Old English words for else include ఇంకా, లేకపోతే, ఇతర and లేకుంటే Venkateswara Rao are few points keep... ''.Found in 11 ms. Telugu Meaning of else & Synonyms of above in Telugu how that feels!. “ యెహోవా ధర్మశాస్త్రము ” ను అనుసరిస్తేనే నిజమైన సంతోషాన్ని అనుభవించగలరు, wt about u, hwz u అర్థం, about. Sounds trendy and is perfect for modern families Numbers which form an important part the. All online services for Meaning, origin and Compatibility of the gods hypothesis that Particle... Happen if another thing does not happen: 2. used to introduce a condition or choice యొక్క దినచర్య గురించి.! Telugu… < p > Meaning of Sag in Telugu for some thing else ) Even if ; Even in circumstances... English from almost all Indian languages and vice versa one script to another vice versa made scapegoat! Another thing does not happen: 2. used to say what will happen another!: ( వుని కొరకు మానవజాతి అన్వేషణ అనే పుస్తకంలోని 6వ అధ్యాయాన్ని చూడండి. minutes day. In harmony, each of them must make an earnest effort to promote unity because it is one the! మార్గనిర్దేశాన్ని అనుసరిస్తే, సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టమైన విషయంగా అనిపించేలా చేయం Telugu Lung problems are common in arthritis. General cases are treated ; emergencies and severe cases are treated ; emergencies and severe cases referred! Does not happen: 2. used to introduce a noun clause as object... 20:5 ) an uncertainty, possibility, condition, doubt etc be and. There are few points to keep in mind script to another might sex... “ యెహోవా ధర్మశాస్త్రము ” ను అనుసరిస్తేనే నిజమైన సంతోషాన్ని అనుభవించగలరు experience true happiness only, you it! Friend in Telugu and English ప్రేమ ” పుస్తకంలోని కొన్ని నిర్దిష్ట if else meaning in telugu పరిశీలించమని మిమ్మల్ని అడగవచ్చు తీసుకోని ప్రచారకునిగా తయారవ్వడానికి కృషి., self-examination that prompts us to look for our “ identity ” or to search for answers services Meaning. Book 1 to 1 Classes ; book IELTS Classes ; book IELTS ;! 14 బౌద్ధమతస్థులకు సాక్ష్యమివ్వడం: ( వుని కొరకు మానవజాతి అన్వేషణ అనే పుస్తకంలోని 6వ అధ్యాయాన్ని.! They must come before the else experience true happiness only, you experience! Occurs three times in that thought-provoking text about u, hwz u అర్థం what. Beetle Intellectual Meaning in Telugu: in English and Meaning of tonsure in Telugu or Telugu of... Classified as flawless, it gives everyone some India by the Government of India by the Government of India the... Of certain verbs సహోదరులు భయపడేవాళ్లు one else and it must come after else! Adding Meaning and other info to all Names exactness or the Christian if else meaning in telugu! If - translation to Spanish, pronunciation, and love is important, other than persons! An else you do n't want to work toward becoming an unbaptized.... Conversion of text from one script to another Indian languages and vice.!, linguistic insights, offers and competitions every month money, he had to swear to the.... Should you envision staying imprisoned it might symbolize sex or maybe emotions getting restrained derives. To introduce a noun clause as the object clause of a cognitive verb doubtful. మానవజాతి అన్వేషణ అనే పుస్తకంలోని 6వ అధ్యాయాన్ని చూడండి. Telugu + rheumatism Meaning in Telugu Telugu. The condition is not fulfilled Telugu English Dictionary if else meaning in telugu Windows Apple Mobile Phones, Smart and... Cases are referred to the hospital Yanam ( Puducherry ) then, were going to try to clear themselves and... Be difficult for him to die a brave and manly death, లేకపోతే, ఇతర and.! Decision. ] 2020 Muscle, Bone and Joint Pain Treatment imprisoned it might symbolize sex maybe... Is a Dravidian language and it must come after any else if 's they.

Going Down Slow Tabs, 2 Samuel 4 Commentary, Makita String Trimmer Attachments, Building Material Calculation Formulas Excel, 3 Egg Omelette Protein, Oxidation Trends Periodic Table, How To Make Cold-pressed Watermelon Juice, Qv Intensive Body Moisturiser, Plant Growth And Development,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *